A Drivingcamp Hungary Zrt. által szervezett nyereményjáték (a továbbiakban: Játék) szabályait, valamint a játékkal összefüggő adatkezelési feltételeket jelen játékszabályzat (a továbbiakban: Játékszabályzat) foglalja össze.

I. A játék szervezője és Lebonyolítója
A Játék szervezője (a továbbiakban: Szervező/Adatkezelő) a Drivingcamp Hungary Zrt. (levelezési cím: 2072 Zsámbék, Drivingcamp út 1. e-mail cím: office@drivingcamp.hu, cégjegyzékszám: 13-10-041330).

A Játék lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a Szervező által megbízott ügynökség (a továbbiakban: Lebonyolító/Adatfeldolgozó) a DeepInsight Kft. (levelezési cím: 1026 Budapest, Pasaréti út 147. e-mail cím:
office@deepinsight.hu; honlap: www.deepinsight.hu) látja el.

II. A Játékban való részvétel feltételei
A Játékban részt vehet minden magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, cselekvőképes,18. életévét betöltött magyar állampolgár (a továbbiakban: Játékos), aki a Játék regisztrációs időszaka alatt:
a) aktív Facebook-profillal rendelkezik;
b) a Játék időszaka alatt a Szervező „drivingcamp Hungary” nevű Facebook oldalán kihelyezett nyereményjátékra felhívó posztban feltett kérdésre komment formájában
megadja a helyes válasz betűjelét (A, B, vagy C betűjelű válasz);
c) a Játékban való részvétellel elfogadja a Játékszabályzat feltételeit, és;
d) a Játékban való részvétellel hozzájárul személyes adatainak a Játékszabályzatban foglaltak
szerinti kezeléséhez.

A Játékban való részvétel önkéntes és ingyenes. A nyeremény átvétele a nyertessel való kapcsolatfelvétel után vagy házhozszállítással történik, vagy pedig előzetes egyeztetés alapján személyes átvételre is lehetőség van a drivingcamp recepción.

A Szervező a Játékszabályzatban foglalt feltételek teljesülése céljából jogosult megvizsgálni a Játékosok által megadott adatok valóságtartalmát és a Játékosok Részvételi Feltételeknek való megfelelését. Amennyiben a Szervező megállapítása szerint az adott Játékos a Játék időtartama alatt vagy azt követően bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy jogosult az érintett Játékost a Játékból kizárni. A kizárásról a Szervező értesíti a Játékost. A Játékban nem vehetnek részt a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, értékesítési partnerei és reklámügynökségei, valamint a Játék Lebonyolítójának munkavállalói, megbízottjai és mindezen személyek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

III. A Játék menete

A Játékos a Szervező alábbi Facebook oldalán elhelyezett nyereményjátékra felhívó posztban feltett kérdésre komment formájában megadja a helyes válasz betűjelét (A, B, vagy C betűjelű válasz), és ezzel regisztrál (a továbbiakban: regisztráció) a Játékra: https://www.facebook.com/drivingcamphungary

Az adatok esetleges változásából eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső, különösen a Játékossal való kapcsolatfelvételt ellehetetlenítő vagy azt számottevően megnehezítő akadályokért (így különösen, de nem kizárólagosan az Instagram-profil, megadott e-mail cím vagy telefonszám törlése, felfüggesztése vagy egyéb okból való elérhetetlensége) a Szervező nem tartozik felelőséggel. Az a Játékos, aki a valótlan adatot adott meg, automatikusan kizárásra kerül a Játékból és így a sorsoláson sem vehet részt. Az ilyen Játékos nyereményre
nem válhat jogosulttá. Egy játékos egy játékhéten kizárólag egy alkalommal regisztrálhat a Játékra és egyszeres eséllyel vehet részt a sorsoláson, függetlenül attól, hogy az adott játékhét alatt ténylegesen hány képfeltöltésre került sor az adott Játékos részéről.

IV. Nyeremények

A Játék végén összesen egy darab főnyereményt, egy két darab 3 alkalmas gokart utalványból álló csomagot sorsolunk ki.

V. A Játék időtartama, regisztrációs időszak, eredményhirdetés

A Játék időtartama négy nap, a játék 2021. május 8. napjától 2021. május 11. napjáig tart.
A sorsolás időpontja: 2021. május 12.


VI. A sorsolás lebonyolítása és módja

A sorsolás véletlenszerűen történik, egy erre kifejlesztett sorsoló program segítségével. Tartaléknyertes nem kerül kisorsolásra.

A Játékosok közül a nyertes kisorsolása az V. pontban rögzített időpontban történik, a főnyereményre 1 (egy) nyertes lesz jogosult.

A Szervező a Játék lezárultáig zárhatja ki a Játékból azt a Játékost, aki nem felel meg a Játékszabályban rögzített feltételeknek. Szervező szintén kizárhatja a Játékból azt a Játékost, aki a Játékszabályban foglaltak értelmében nem elérhető. A Szervező fenntartja a jogot, hogy
minden jelenlegi és jövőben szervezett játékból kizárják azt a Játékost, aki a Játék során bizonyítottan a Játék internet oldalának feltörésével, robot, vagy spam program használatával, vagy egyéb más csalásra lehetőséget adó módon kíván előnyhöz jutni. Abban az esetben, amennyiben a nyeremények nyerteseinek bármelyike nem felel meg a jelen Szabályzatban írt feltételeknek és így kizárásra kerül, a nyereményét a jövőben nem veheti át.

VII. A Nyeremény átvétele

Szervező a nyertes Játékost legkésőbb a sorsolást követő 3 (három) munkanapon belül értesíti a Játékos Facebook oldalán keresztül privát üzenet megküldésével (a továbbiakban: értesítés). A nyereményt a Játékos az értesítést követő 8 (nyolc) munkanapon belül úgy veheti át, ha
hozzájárul személyes adatainak (különösen név és kézbesítési cím) a megadásához, kizárólag a nyeremény átadása és kézbesítése céljából. Amennyiben a nyertes a fenti határidőn belül a nem veszi át a nyereményt, úgy a nyertes Játékos kizárásra kerül és a nyeremény átvételére
való jogosultság megszűnik.

VIII. Adók és közterhek

A nyereményekkel kapcsolatban esetlegesen felmerülő adófizetési kötelezettség a Szervezőt terheli. Szervezőt a nyeremények fentiek szerinti kézbesítésén és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli. A Játékban való részvétellel vagy nyeremények
átvételével összefüggésben a Játékos érdekkörében esetlegesen felmerülő bármely egyéb költséget és kiadást (pl. az átvétel helyszínére utazás) a Játékos viseli.

IX. Adatvédelem

Az adatkezelés célja
Az adatkezelés célja a Játékban való részvétel biztosítása, a nyertesek kisorsolása, értesítése, a nyeremények átadása, nyilvánosságra hozatala, valamint a játékkal összefüggésben az Adatkezelővel szemben támasztott esetleges megalapozatlan igények elhárítása.

Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett önkéntes hozzájárulása.
Az adatszolgáltatás elmaradásának következménye, hogy a Játékos Játékban nem tud részt venni. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a nyeremény átadása előtt kérelmezi, a Nyeremény
kézbesítése, átadása az adatok kezelése nélkül lehetetlen.

Az érintettek köre
Az érintettek körébe a Játékban részt vevő személyek tartoznak.

A kezelt személyes adatok köre
A Játékban való részvétel az alábbi személyes adatok kezelésével történik, mely személyes adatok az alábbi tevékenységek
a) a név: az azonosításhoz, kapcsolattartáshoz;
b) a Facebook profil: az azonosításhoz, kapcsolattartáshoz;
c) a kézbesítési cím: a nyeremény kézbesítéséhez;
d) a telefonszám: a kapcsolattartás megkönnyítéséhez szükségesek.
A megadott személyes adatok valódiságáért a személyes adatokat megadó személy felel.

Az adatkezelés időtartama
A Nyertes Játékos személyes adatai különösen neve, kézbesítése címe az esetleges adó és számviteli előírásoknak való megfelelés érdekében valamely szerv közhatalmi eljárása lefolytatása céljából az Adatkezelő által 8 évig kerülnek megőrzésre. A Játékkal kapcsolatban
kezelt egyéb személyes adatok a Játék végét követő 90 napon belül törlésre kerülnek. A Játékosnak lehetősége van arra, hogy az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonja. A hozzájárulás visszavonása esetén ugyanakkor az adott Játékos a nyereményjátékban nem tud továbbra részt venni.

A személyes adatok címzettjei, a címzettek kategóriái
6.1. Az adatkezelő
A jelen Adatkezelési tájékoztató I. pontjában meghatározott gazdasági társaság.
6.2. Az adatfeldolgozó(k)
a) DeepInsight Kft. (levelezési cím: 1026 Budapest, Pasaréti út 147.; e-mail cím: office@deepinsight.hu; honlap: www.deepinsight.hu), mint a Játék lebonyolítását végző gazdasági társaság;
b, Drivingcamp Hungary Zrt. (levelezési cím: 2072 Zsámbék, Drivingcamp út 1. e-mail cím: office@drivingcamp.hu, cégjegyzékszám: 13-10-041330).

Az Adatkezelő a Játékkal kapcsolatban kezelt személyes adatok közül csak kivételesen, egyegy egyedi ügyben közöl valamely szerv közhatalmi eljárása lefolytatása céljából személyes adatokat a GDPR 4. cikk 9. pontja szerinti címzettnek nem minősülő szervekkel (például a NAV, stb.).

Az adatkezelés biztonsága
Az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó(k) a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és
súlyosságú kockázat figyelembevételével olyan technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre, amellyel a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja az érintettek részére.
A biztonság megfelelő szintjének meghatározásakor az Adatkezelő kifejezetten figyelembe veszi az adatkezelésből eredő olyan kockázatokat, amelyek különösen a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítéséből, elvesztéséből, megváltoztatásából, jogosulatlan nyilvánosságra hozatalából vagy az azokhoz
való jogosulatlan hozzáférésből erednek.

Az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó(k) intézkedéseket hoz annak biztosítására, hogy az Adatkezelő vagy az Adatfeldolgozó(k) irányítása alatt eljáró, a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező természetes személyek kizárólag az Adatkezelő utasításának megfelelően kezelhessék az említett adatokat, kivéve, ha az ettől való eltérésre uniós vagy tagállami jog kötelezi őket. Joggyakorlás, jogérvényesítés és jogorvoslat

8.1. Az érintett jogai
8.1.1. Átlátható tájékoztatás

Az Adatkezelő a Rendelet által előírt valamennyi információt tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtja, különösen a gyermekeknek címzett bármely információ esetében. Az információkat az Adatkezelő írásban vagy más módon – elektronikus úton – adja meg, de az érintett kérésére szóbeli tájékoztatást is adhat, feltéve, hogy az érintett személyazonossága más módon került igazolásra.

8.1.2. Saját személyes adatokhoz való hozzáférés joga
Az Adatkezelő az érintett kérésére visszajelzést ad arról, hogy folyamatban van-e az érintett személyes adatainak kezelése. Amennyiben megállapításra kerül, hogy az érintett személyes adatainak kezelése folyamatban van, abban az esetben az érintett kérheti, hogy a személyes adataihoz, és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
a) az adatkezelés célja;
b) az érintett személyes adatok kategóriája;
c) azok a címzettek, vagy címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat az Adatkezelő közölte, vagy közölni fogja, különös tekintettel a nem EU tagállamokban található címzettekre;
d) a személyes adatok tárolásának időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, akkor ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
e) az érintettnek azon joga, hogy az Adatkezelőtől személyes adatainak helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását kérheti, tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen;
f) az érintettnek azon joga, hogy a Felügyeleti Hatósághoz panaszt nyújthat be;
g) amennyiben az Adatkezelő a személyes adatokat nem közvetlenül az érintettől gyűjtötte, ezen személyes adatok forrása;
h) hogy a személyes adatok alapján került-e sor automatizált döntéshozatalra, profilalkotásra, és ha igen, az alkalmazott logikára, és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár;
i) amennyiben az Adatkezelő az érintett személyes adatait egy EU-n kívüli országba vagy nemzetközi szervezet részére továbbítja, az érintettnek azon joga, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó információkról.

8.1.3. Pontatlan személyes adatok helyesbítése
Ha az Adatkezelő az érintettről pontatlan vagy hiányos személyes adatokat kezel, akkor azokat az érintett kérésének beérkezését követően indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti. Az érintett a hiányos személyes adatok kiegészítését is kérheti.

8.1.4. A törléshez (az elfeledtetéshez) való jog
Az érintettnek jogában áll személyes adatainak törlését, valamint azt kérni az Adatkezelőtől, hogy indokolatlan késedelem nélkül teljesítse e kérését, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
a) az érintett személyes adataira az adatkezelés eredeti céljával összefüggésben már nincs szükség;
b) az érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonja, és más jogalapja nincs az adatkezelésnek;
c) az adatkezelés jogszerűségének alapját az Adatkezelő jogos érdeke szolgáltatja, mely adatkezelés ellen az érintett tiltakozik, és nincs elsőbbséget élvező jogos ok az adatkezelésre;
d) az adatkezelés célja közvetlen üzletszerzés, mely ellen az érintett tiltakozik;
e) az Adatkezelő az érintett személyes adatait jogellenesen kezelte;
f) az érintett személyes adatait az Adatkezelőre vonatkozó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez kell törölni;
g) a személyes adatok az Adatkezelő által történő kezelésének jogszerűsége egy gyermek gondviselője által adott hozzájáruláson alapul, és vagy
ga) az érintett személy a gyermek gondviselője, és az érintett gyermek még nem érte el a hozzájáruláshoz szükséges 16. életévét;
gb) az érintett személy az a gyermek, aki a hozzájáruláshoz szükséges 16. életévét már betöltötte.

Az Adatkezelő a személyes adatokat nem törölheti, ha az adatkezelés az alábbi okokból
szükséges:
a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
b) a személyes adatok kezelését előíró, jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy közhatalmi jogosítványok gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
c) megelőző egészségügyi vagy munkahelyi egészségügyi célokból, a munkavállaló munkavégzési képességének felmérése, orvosi diagnózis felállítása, egészségügyi vagy szociális ellátás vagy kezelés nyújtása, illetve egészségügyi vagy szociális rendszerek és szolgáltatások irányítása érdekében szükséges, uniós vagy tagállami jog alapján vagy egészségügyi szakemberrel kötött szerződés értelmében;
d) az adatkezelés a népegészségügy területét érintő olyan közérdekből szükséges, mint a határokon át terjedő súlyos egészségügyi veszélyekkel szembeni védelem vagy az egészségügyi ellátás, a gyógyszerek és az orvostechnikai eszközök magas színvonalának
és biztonságának a biztosítása, és olyan uniós vagy tagállami jog alapján történik, amely megfelelő és konkrét intézkedésekről rendelkezik az érintett jogait és szabadságait védő garanciákra, és különösen a szakmai titoktartásra vonatkozóan;
e) közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben az érintett törléshez való joga valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést;
f) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

8.1.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza a személyes adatok kezelését, ha az alábbiak
valamelyike teljesül:
a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
d) az érintett tiltakozik az Adatkezelő által végzett adatkezelés ellen annak alapján, hogy jogalapként az Adatkezelő jogos érdekét nevezte meg, de az érintett azt állítja, hogy érdekei az Adatkezelő érdekeivel szemben elsőbbséget élveznek.

Ha adatkezelés – az érintett kérése alapján – korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételévek csak
a) az érintett hozzájárulásával, vagy
b) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy
c) más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy
d) az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az Adatkezelő előzetesen tájékoztatja az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról.


8.1.6. Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ha:
a) az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul; és
b) az adatkezelés automatizált módon történik.
Az érintett jogosult arra is, hogy kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

8.1.7. A tiltakozáshoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, amennyiben
a) az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
b) az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, ideértve a profilalkotást is;
c) az adatkezelés közvetlen üzletszerzés érdekében történik, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

A fenti b) pont szerinti jogos érdeken alapuló adatkezelés esetében az érintett nem tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy
a) az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy
b) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése
ellen, akkor a személyes adatokat a továbbiakban az Adatkezelő e célból nem kezeli.

8.1.8. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Az érintett nem élhet a fenti jogával, ha a döntés
a) az érintett és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
b) meghozatalát az Adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít;
c) az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

A fenti a) és c) pontokban említett esetekben az érintett emberi beavatkozást kérhet, álláspontját kifejtheti és a döntéssel szemben kifogást nyújthat be.

8.1.9. A hozzájárulás visszavonása

Az érintett kizárólag a hozzájárulásán alapuló adatkezelési ügyekben jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
Az Adatkezelő a hozzájárulás megadása előtt az érintettet erről tájékoztatja.
Az érintettnek a hozzájárulását visszavonó nyilatkozata az adott adatkezelés egyértelmű megjelölése mellett érvényes.

8.2. Jogérvényesítés, panasztétel, jogorvoslat
8.2.1. Jogérvényesítés
Az érintett a fentiekben felsorolt adatkezelési jogokat az Adatkezelő e-mail címére, vagy székhely szerinti címére küldött, az érintett beazonosítható e-mail címéről küldött e-mailben, vagy postai úton az érintett által aláírt levélben gyakorolhatja. Az érintett joggyakorlásra
vonatkozó nyilatkozata az adott adatkezelés egyértelmű megjelölése mellett érvényes. Az elektronikus úton benyújtott kérelemre az Adatkezelő elektronikus formában, vagy az érintett által kért módon válaszol.

8.2.2. Panasztétel
Ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendelet előírásait, az érintett jogosult arra, hogy – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban – panaszt tegyen az
érintett Felügyeleti Hatóságnál. Panasszal Magyarország területén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál
(a továbbiakban: NAIH), mint Felügyeleti Hatóságnál lehet élni. A NAIH elérhetőségei:
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Levelezési cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Honlap: www.naih.hu

Az EU területén lévő adatvédelmi hatóságok nevei és elérhetőségei az alábbi linken találhatóak
meg:
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/structure/data-protectionauthorities/index_en.htm

8.2.3. Jogorvoslat

a) Bírósági jogorvoslat a Felügyeleti Hatósággal szemben Minden érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra:
aa) a felügyeleti hatóság jogilag kötelező érvényű döntésével szemben, vagy
ab) ha az illetékes Felügyeleti Hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott
panasszal kapcsolatos eljárási
fejleményekről vagy annak eredményéről.
A Felügyeleti Hatósággal szembeni eljárást a Felügyeleti Hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.
b) Bírósági jogorvoslat az Adatkezelővel vagy Adatfeldolgozóval szemben Az érintett az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó ellen bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint az adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró
adatfeldolgozó a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli. Az eljárást az Adatkezelő vagy az Adatfeldolgozó(k) tevékenységi helye szerinti tagállam
bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is, kivéve, ha az Adatkezelő vagy az Adatfeldolgozó(k) valamely tagállamnak a közhatalmi jogkörében eljáró közhatalmi szerve.
A pert Magyarországon az érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

X. Információk a Játékról
A Játékról részletes információk a Szervező Facebook
(https://www.facebook.com/drivingcamphungary ) oldalán találhatóak.

XI. Vegyes rendelkezések

A Játékos tudomásul veszi és elfogadja a Játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt. A Játékszabályzat előzetes értesítés nélkül történő módosításának, felfüggesztésének és visszavonásának jogát a Szervező fenntartja. A Játék részletes leírása és a Játékszabályzat
elérhető a Szervező Instagram oldalán. Az esetleges módosításokról a Játékosok szintén ezen az oldalon értesülhetnek.

A Játékban történő részvételt visszavonó nyilatkozatot a Játékban részt vevő Játékosok a dc@deepinsight.hu email címen tehetnek.
A Játékos tudomásul veszi, hogy a Ptk. vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően felelősséggel tartozik a Játékszabályzat megsértésével a Szervezőnek – akár a nyeremény átvételét követően is – okozott károkért.

A Játékkal kapcsolatban az esetleges hiányosságokért, hibákért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a nyeremények kézbesítésének – Szervező, Lebonyolító érdekkörén kívül eső – elmaradásáért vagy késedelméért, illetve a kézbesítés során keletkezett károkért sem a Szervező, sem a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

A Szervező és Lebonyolító a nyeremények tekintetében minőségi felelősséget nem vállal, a nyertes ilyen igényét jogszabályi keretek között a nyeremény gyártójával, illetve forgalmazójával szemben érvényesítheti. Amennyiben a nyertes a nyereményét határidőben nem veszi át, azt a továbbiakban sem a Szervezőtől sem a Lebonyolítótól nem követelheti. A Szervező, illetve a Lebonyolító kizárja a felelősségét minden, a honlapok, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások, illetve a telefonhálózatot ért támadások, meghibásodás estére. Tehát amennyiben a honlapokat, illetve szervert vagy a kiszolgáló hálózatot ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező, illetve a Lebonyolító semminemű felelősséget nem vállal.

Szervező és Lebonyolító fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mailcímek, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a Játékból. Ha a Játékos adatfeltöltés vagy Játék közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező, illetve a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal. Szervező, illetve Lebonyolító kizárja a felelősségét a honlap rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható,
ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

A Szervező kijelenti, hogy az Instagram a nyereményjátékot nem támogatja, nem hagyja jóvá, nem végzi és a Játék nem kapcsolódik az Instagramhoz. A jelen Játékra és Játékszabályzatra a magyar jog irányadó.

Budapest, 2021.05.07.
Drivingcamp Hungary Zrt.
Szervező